سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 88 | ۰۳ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

57

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

50

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟

 
 

پاسخ

  

7

الف: دهانه سهمی رو به پایین است،  پس است.
ب: تابع دارای 2 تا صفر است، پس دلتای معادله آن مثبت است. 
پ: طول رأس مثبت است، پس است.                                     
اشتراک مجموعه های بالا نامعادله  می باشد.
بازة (0 ، 8-) دارای هفت عدد صحیح می باشد.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:23)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر دوم (با 0:0:29)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر سوم (با 0:0:33)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر چهارم (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفاطمه کرجی

فاطمه کرجی

نفر پنجم (با 0:0:40)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه