سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 511


راهنما
دعوت دوستان

سوال 511 | ۳۰ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

3

                                                    
 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:43
81 بار نفر اول
156 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:43
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:43
6 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 6 با 0:0:47
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 8 با 0:0:48
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 9 با 0:0:52
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 10 با 0:0:55
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه