سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 512


راهنما
دعوت دوستان

سوال 512 | ۳۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مثلثات
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو، قسمتی از نمودار تابع  است.  کدام است؟ 

 

پاسخ

  

-6

                                              
اگر  باشد، تابع به صورت  در می آید که با توجه به نمودار  ، یعنی، باید  باشد، تابع به صورت  در می آید که مجدداً با توجه به نمودار ، باید  باشد. در هر دو حالت، مقدار  برابر  به دست می آید.

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:27
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:43
49 بار نفر اول
69 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 3 با 0:0:43
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:44
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 6 با 0:0:49
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 7 با 0:0:51
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 8 با 0:0:53
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه