سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 512


راهنما
دعوت دوستان

سوال 512 | ۳۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو، قسمتی از نمودار تابع  است.  کدام است؟ 

 

پاسخ

  

-6

                                              
اگر  باشد، تابع به صورت  در می آید که با توجه به نمودار  ، یعنی، باید  باشد، تابع به صورت  در می آید که مجدداً با توجه به نمودار ، باید  باشد. در هر دو حالت، مقدار  برابر  به دست می آید.

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:27
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:43
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 3 با 0:0:43
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:44
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 7 با 0:0:51
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 8 با 0:0:53
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه