سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 526


راهنما
دعوت دوستان

سوال 526 | ۱۴ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم حد و فرآیندهای حدی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع به صورت روبه رو باشد، تابع در چند نقطه از بازه حد ندارد؟

 

پاسخ

  

4

نکته: در هر یک از حالت های زیر تابع در حد ندارد:
1) تابع در هیچ همسایگی محذوف نقطه تعریف نشده باشد.
2) حد چپ و راست تابع در یکسان نباشد.
3) حد چپ و راست تابع یکسان باشند ولی برابر یک عدد حقیقی نباشند.
تابع در هیچ همسایگی محذوف نقاط و تعریف نشده است؛ پس در این 2 نقطه، حد موجود نیست. در نقطه حدود چپ و راست برابر نیستند، پس در این نقطه نیز حد موجود نیست. در نقطه نیز حد چپ و راست نابرابر و نامتناهی اند، پس تابع در این نقطه نیز فاقد حد می باشد. بنابراین تابع در مجموع در چهار نقطه حد ندارد.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:20
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:49
9 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه