سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 531


راهنما
دعوت دوستان

سوال 531 | ۱۹ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


61 – یک مجموعه‌ی 8 عضوی چند زیر مجموعه‌ی 4 عضوی دارد؟         
 

پاسخ

  

70

نکته: برای به دست آوردن تعداد زیرمجموعه های m عضوی از یک مجموعه‌ی n عضوی، از الگوی زیر استفاده می‌کنیم:

 
 
 
بنابراین طبق نکته‌ ی فوق داریم:
                                                                                   
پس یک مجموعه‌ی 8  عضوی، 70 زیرمجموعه‌ی 4 عضوی دارد.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:22
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:45
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:49
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه