سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 537


راهنما
دعوت دوستان

سوال 537 | ۲۵ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت ، مجموع شش جمله‌ی اول، چند برابر مجموع سه جمله‌ی اول است؟
 

پاسخ

  

9

مجموع 6 جمله‌ی اول و 3 جمله‌ی اول را ببینید:                                                    

پس نسبت آن‌ها  است و چون  نسبت موردنظر می‌شود .          

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:23
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:40
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:43
6 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:0:58
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه