سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 535


راهنما
دعوت دوستان

سوال 535 | ۲۳ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


قیمت یک کتاب 20 تومان بیشتر از 4 برابر پول حسن و 30 تومان کمتر از 6 برابر پول اوست. قیمت کتاب چه قدر است؟ 

پاسخ

  

120

پول حسن را   فرض می‌کنیم. داریم:

با حدس و آزمایش،  ،   پس داریم:                    
    

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
7 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:25
50 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:31
20 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 4 با 0:0:42
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:53
62 بار نفر اول
223 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 6 با 0:0:55
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:1:0
6 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه