سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 538


راهنما
دعوت دوستان

سوال 538 | ۲۶ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم حد و فرآیندهای حدی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل مقابل نمودار تابع است. تابع با ضابطه در چند نقطه حد ندارد؟

پاسخ

  

1

داریم:

 
 
 
بنابراین برای رسم نمودار تابع، باید در بخش هایی که است (نمودار زیر محورها قرار دارد)،  را رسم کنیم و در بخش هایی که است (نمودار زیر محورها قرار ندارد)، خود نمودار را رسم کنیم.
پس نمودار تابع به صورت مقابل خواهد بود:
 
 
 
با توجه به نمودار، تابع، فقط در حد ندارد.

برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:47
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 5 با 0:0:47
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 8 با 0:0:49
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 9 با 0:0:52
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه