سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 558


راهنما
دعوت دوستان

سوال 558 | ۱۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


  روی خطی، 10 نقطه مشخص کرده‌ ایم. اگر به تعداد نقاط 3 نقطه اضافه کنیم، به تعداد پاره‌ خـط‌ها چنـد تـا اضافه می ‌شود؟
 

پاسخ

  

33

    

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:21
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:31
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:0:42
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:45
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 9 با 0:1:1
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه