سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 558


راهنما
دعوت دوستان

سوال 558 | ۱۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


  روی خطی، 10 نقطه مشخص کرده‌ ایم. اگر به تعداد نقاط 3 نقطه اضافه کنیم، به تعداد پاره‌ خـط‌ها چنـد تـا اضافه می ‌شود؟
 

پاسخ

  

33

    

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:21
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:31
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:0:42
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:45
17 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 9 با 0:1:1
9 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه