سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 556


راهنما
دعوت دوستان

سوال 556 | ۱۳ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به فرض  و به فرض اینکه  مقدارهای ثابت باشند، اگر  باشد، آنگاه  برابر است با:   (مسابقات ریاضی بلژیک)
 

پاسخ

  

-16

ابتدا مقدار  را به دست می‌آوریم:

پس  است.

 

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 1 با 0:0:44
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:46
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 6 با 0:0:48
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 8 با 0:0:51
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه