سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 98


راهنما
دعوت دوستان

سوال 98 | ۱۳ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه ی تعریف تابع  به صورت  باشد، مجموعه ی  شامل چند عضو است؟
 

پاسخ

  

3


 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:28
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:37
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 3 با 0:0:39
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 4 با 0:0:41
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 5 با 0:0:41
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 6 با 0:0:44
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:47
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 8 با 0:0:47
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 9 با 0:0:48
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 10 با 0:0:50
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه