سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 562


راهنما
دعوت دوستان

سوال 562 | ۱۹ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به الگوی داده شده، اختلاف اولین و سومین جای خالی کدام گزینه است؟

پاسخ

  

26
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:20
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:20
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:29
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:35
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:37
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 7 با 0:0:38
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 8 با 0:0:41
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:0:43
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 10 با 0:0:44
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:0:56
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهسا یزدانی

مهسا یزدانی

نفر 12 با 0:1:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:6
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 13 با 0:1:39
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه