سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 563


راهنما
دعوت دوستان

سوال 563 | ۲۰ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


آرمیتا 8 سال بزرگ‌تر از دو خواهر دوقلویش است. اگر مجموع سن هر سه دختر 32 سال باشد، آرمیتا چندساله است؟

پاسخ

  

16برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:20
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:22
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 5 با 0:0:33
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:35
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:37
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:40
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 9 با 0:0:46
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:0:49
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 11 با 0:0:56
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهسا یزدانی

مهسا یزدانی

نفر 12 با 0:1:6
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:6
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 13 با 0:1:36
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
مهدیه آزرمجو  مهدیه آزرمجو
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

بچه ها شما چند به دست اوردید

ارسال دیدگاه