سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 564


راهنما
دعوت دوستان

سوال 564 | ۲۱ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک مزرعه به تعداد مساوی گاو، اردک و جوجه داریم. آن‌ها با هم 144 پا دارند. اختلاف مجموع حیوانات‌این مزرعه و عدد 100 چندتاست؟

پاسخ

  

46

با توجه به این که پاهای اردک و جوجه برابر با 2 و تعداد پاهای گاو 4 تاست، جدول حدس و آزمایش را رسم می‌کنیم.

پس در این مزرعه 18 گاو، 18 اردک و 18 جوجه وجود دارد.


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:20
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:24
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:0:45
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:59
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 7 با 0:1:19
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:1:51
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه