سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 563


راهنما
دعوت دوستان

سوال 563 | ۲۰ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 5 کارمند زن و4 کارمند مرد می‌خواهیم یک کمیته‌ی 3 نفره تشکیل دهیم. به چند طریق می‌توان این کار را از انجام داد به طوری که هر سه نفر کمیته، زن باشند؟
 

پاسخ

  

10

چون می‌ خواهیم هر سه نفر انتخاب شده زن باشند، باید ترکیب 3 زن از 5 زن را هم حساب کنیم:
 
سؤال: انتخاب صفر مرد از 4 مرد، یعنی  رو چرا حساب نکردیم؟
پاسخ: حالا شما دوست داری  رو حساب کنی، خب حساب کن، اما جوابش 1 می‌شه و تأثیری در جواب نهایی نداره.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:54
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه