سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 100 | ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تابع مفروض اند. اگر، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

3

راه حل اول: از تساوی نتیجه می شود
بنابراین
پس، یعنی.
راه حل دوم: ابتدا توجه کنید که
 چون، بنابراین
یعنی، در نتیجه

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:12)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر دوم (با 0:0:33)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر سوم (با 0:0:37)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر چهارم (با 0:0:37)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:38)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه