سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 100


راهنما
دعوت دوستان

سوال 100 | ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تابع مفروض اند. اگر، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

3

راه حل اول: از تساوی نتیجه می شود
بنابراین
پس، یعنی.
راه حل دوم: ابتدا توجه کنید که
 چون، بنابراین
یعنی، در نتیجه

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:12
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:33
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 3 با 0:0:37
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:37
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:38
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 6 با 0:0:41
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 7 با 0:0:42
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 8 با 0:0:44
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 9 با 0:0:44
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 10 با 0:0:48
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 11 با 0:0:48
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 12 با 0:0:54
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه