سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 568


راهنما
دعوت دوستان

سوال 568 | ۲۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید بد شانس‌‌ترین آدم روی زمین کره‌ی زمین هستید!!!!
دوستتان یک عدد سه رقمی را در ذهن خود انتخاب می‌‌کند. شما با طرح حداقل چند سؤال (که جوابشان فقط بله و خیر باشد) می‌‌توانید عدد مورد نظر دوستتان را پیدا کنید؟

پاسخ

  

10

 راهنمایی: با هر سؤال نیمی از گزینه‌ها نامطلوب را حذف می‌کنید. 900 تا عدد سه رقمی داریم.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
14 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:0:27
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:35
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:44
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:54
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه