سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 569


راهنما
دعوت دوستان

سوال 569 | ۲۶ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل چند مثلث وجود دارد؟

پاسخ

  

16

  یک جدول نظام دار تنظیم کنید:


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
55 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
50 بار نفر اول
170 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
7 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:22
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 6 با 0:0:28
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:37
11 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:49
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:49
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 10 با 0:0:51
9 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:56
62 بار نفر اول
220 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 12 با 0:1:3
3 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 13 با 0:1:13
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 14 با 0:1:14
1 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 15 با 0:1:46
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه