سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 570


راهنما
دعوت دوستان

سوال 570 | ۲۷ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


برای کاشتن پنج ردیف گل، که در هر ردیف چهار گل داشته باشیم، حداقل چند شاخه گل لازم داریم؟ (ردیف ها لزوما موازی نیستند)

پاسخ

  

10

 شکل را طوری می‌کشیم که هر خط تمام خطوط دیگر را قطع کرده باشد.
 حداقل 10 شاخه گل نیاز داریم.


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
54 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
136 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
25 بار نفر اول
173 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:21
10 بار نفر اول
95 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 6 با 0:0:22
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:26
9 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:28
88 بار نفر اول
273 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:0:28
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 10 با 0:0:31
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 11 با 0:0:46
6 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه