سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 575


راهنما
دعوت دوستان

سوال 575 | ۰۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


عدد  را به صورت اعشاری می نویسیم. دو هزار و سیصد و سیزدهمین رقم بعد از ممیز کدام است؟
 

پاسخ

  

8

                                                                                         
دوره گردش 6 تایی است:                                                                                      

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:0:26
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 5 با 0:0:27
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 6 با 0:0:28
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:55
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:1:3
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 9 با 0:1:6
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 10 با 0:1:45
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه