سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 577


راهنما
دعوت دوستان

سوال 577 | ۰۳ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


اعداد  را به ترتیب روی تخته نوشته ایم. دو عدد ابتدایی را انتخاب کرده  می نامیم و به جای دو عدد  ، عبارت  را می نویسیم و این حاصل را با عدد بعدی در نظر گرفته و به جای این ها همان عبارت به دست آمده را می نویسیم. با تکرار این عملیات پس از 99 بار، فقط یک عدد روی تخته می ماند، آن عدد کدام است؟ 
 

پاسخ

  

100

                                                                                                             
                                                                                                           

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:23
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:0:28
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 7 با 0:0:29
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:33
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:0:35
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه