سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 584


راهنما
دعوت دوستان

سوال 584 | ۱۰ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


بین دو عدد 324 و 4، سه عدد چنان درج شده است که پنج عدد حاصل تشکیل یک دنباله ی هندسی دهند. مجموع این 3 عدد مثبت کدام است؟
 

پاسخ

  

156

باید این شکلی باشد:

 
 
 
 
پس جملات عبارت اند از:

 
 
و جمع واسطه ها برابر است با:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:23
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:45
8 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 5 با 0:0:48
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 7 با 0:0:50
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه