سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 586


راهنما
دعوت دوستان

سوال 586 | ۱۲ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک تصاعد هندسی با قدرنسبت ، مجموع شش جمله ی اول چند برابر مجموع سه جمله ی اول است؟ 
 

پاسخ

  

9


 

برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 1 با 0:0:42
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 3 با 0:0:48
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:51
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه