سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 580


راهنما
دعوت دوستان

سوال 580 | ۰۶ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


ساده شده ی عبارت زیر کدام است؟                                                            
 

پاسخ

  

-2

                                   

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:30
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:35
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 5 با 0:0:52
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:53
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 7 با 0:0:55
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:58
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه