سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 592


راهنما
دعوت دوستان

سوال 592 | ۱۸ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,750 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل برابر است با:
 

پاسخ

  

1

با استفاده از دایره مثلثاتی داریم:
تمام اعداد،،...  و،،... و عددی بین صفر و یک هستند پس براکت آن ها برابر صفر خواهد شد. از طرف دیگر و در نتیجه مقدار عبارت خواسته شده برابر ۱ است.


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:33
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:47
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 8 با 0:0:49
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 9 با 0:0:50
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 10 با 0:1:0
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:0

ارسال دیدگاه