سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 596


راهنما
دعوت دوستان

سوال 596 | ۲۲ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله‌ي درجه دوم  مجموع ريشه‌ها برابر 10 است. ريشه‌ي بزرگتر كدام است؟
 

پاسخ

  

6

می‌دانیم که مجموع ریشه‌ها از رابطه‌یبه دست می‌آید. حال با استفاده از فرض مسأله،ابتداb را به دست می‌آوریم:                  
   
حال در معادله به جای  عدد 12 را جایگزین می‌کنیم:
    
بنابراین ریشه‌ی بزرگ‌تر  می‌باشد.

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:42
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:44
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 7 با 0:0:53
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه