سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 603


راهنما
دعوت دوستان

سوال 603 | ۲۹ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معیارهای گرایش به مرکز
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در هفت داده ی آماری  اگر میانگین، میانه و مد برابر باشند، مقدار x کدام است؟
 

پاسخ

  

90

از هر داده یکی وجود دارد پس x حتماً باید با یکی از داده ها برابر باشد تا مد داشته باشیم. از طرفی مد با میانگین برابر است، لذا:


برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:40
8 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 4 با 0:0:46
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 7 با 0:0:49
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 8 با 0:0:49
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 9 با 0:0:49
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 10 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه