سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 598


راهنما
دعوت دوستان

سوال 598 | ۲۴ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


عمل  را برای اعداد گویا و مثبت به صورت زیر تعریف می کنیم، در این صورت حاصل  چه قدر است؟ 

 

پاسخ

  

43

                                                                                        

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:35
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 6 با 0:0:47
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:51
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:0:53
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:1:37
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه