سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 601


راهنما
دعوت دوستان

سوال 601 | ۲۷ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  به ازای  برابر است با: 
 

پاسخ

  

55

                                                    

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:25
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:32
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 8 با 0:0:39
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 9 با 0:0:40
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:0:48
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 11 با 0:1:1
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده شقایق محمودی زاده

سیده شقایق محمودی زاده

نفر 12 با 0:1:39
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:39
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 13 با 0:1:47
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه