سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 604


راهنما
دعوت دوستان

سوال 604 | ۳۰ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


a عدد فردی است 1998 رقمی که بر 9 بخش‌پذیر است. جمع ارقام این عدد را با b، مجموع ارقام عدد b را c و مجموع ارقام عدد c را d می‌نامیم. d کدام است؟

پاسخ

  

9

(گزینه 2)  عدد اول حتی اگر 2000 رقمی هم که باشد و حتی اگر همه‌ی ارقام 9 باشند حداکثر مجموع ارقامش 5 رقمی می‌شود. (18000=9×2000)، عدد سوم هم حداکثر 2 رقمی. پس عدد چهارم حتماً یک رقمی است.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:25
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:0:31
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:34
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:0:49
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:1:52
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده شقایق محمودی زاده

سیده شقایق محمودی زاده

نفر 10 با 0:1:52
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:39
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 11 با 0:2:0
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه