سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 611


راهنما
دعوت دوستان

سوال 611 | ۰۶ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه روی نیم ساز ربع اول و سوم داریم که از نقطه به فاصله 2 هستند. مجموع طول های این نقاط کدام است؟
 

پاسخ

  

3

 نقطه  را روی نیم ساز ربع اول و سوم در نظر می گیریم و فاصله آن را تا نقطه   محاسبه می کنیم:
 
در معادله  مجموع 2 ریشه برابر  است.
نکته: در هر معادله درجه دوم ، مجموع 2 ریشه برابر با  است.

برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 6 با 0:0:50
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 7 با 0:1:10
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه