سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 621


راهنما
دعوت دوستان

سوال 621 | ۱۶ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر x و y اعداد طبیعی باشند و داشته باشیم ، مقدار x+y برابر است با:               

پاسخ

  

7

 ابتدا توان‌های 2 و 3 را در نظر می‌گیریم:
 
با توجه به اعداد فوق:                                                                                                                                                             

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:25
17 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:33
9 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 8 با 0:0:46
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 10 با 0:0:52
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 11 با 0:0:53
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 12 با 0:1:3
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 13 با 0:1:9
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 14 با 0:1:42
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 15 با 0:2:0
11 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه