سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 622


راهنما
دعوت دوستان

سوال 622 | ۱۷ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه‌های معادلۀ  برابر است با:
 

پاسخ

  

4

راه حل اول:

فرض می‌کنیم  باشد:
پس مجموع ریشه‌ها می‌شود:                                                                              
راه حل دوم: فرض می‌کنیم  باشد:

مسئله را در دو حالت  بررسی می‌کنیم:
پس مجموع ریشه‌ها می‌شود:                                                                  

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 4 با 0:0:46
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:49
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 6 با 0:0:50
6 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 7 با 0:0:51
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 8 با 0:0:53
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 9 با 0:0:55
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 10 با 0:0:55
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 11 با 0:1:7
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه