سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 626


راهنما
دعوت دوستان

سوال 626 | ۲۱ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ ترین عدد طبیعی n که هر کدام از اعداد 1، 2، 3، ... و n 11 حداکثر 3 مقسوم علیه اول متمایز داشته باشد، کدام است؟ 

پاسخ

  

19

  کوچک ترین عددی که 4 مقسوم علیه اول دارد برابر است با:                       
پس  ، آن گاه  ، پس بیشترین مقدار n برابر است با 19 .                                

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 6 با 0:0:31
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:46
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:0:56
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:1:21
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه