سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 628


راهنما
دعوت دوستان

سوال 628 | ۲۳ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع دو عدد اول 91 می باشد، اختلاف این دو عدد برابر است با ؟
 

پاسخ

  

87

 فرض کنید  . چون مجموع دو عدد زوج و فرد برابر عددی فرد است و از طرفی آن دو عدد اول می باشند و تنها عدد زوج و اول 2 می باشد. بنابراین داریم:
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
14 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:21
20 بار نفر اول
136 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 6 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:21
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 8 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:0:24
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 10 با 0:0:25
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 11 با 0:0:43
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 12 با 0:1:56
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه