سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 639


راهنما
دعوت دوستان

سوال 639 | ۰۴ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


 اگر باشد، مقدارِ عبارتِ کدام است؟

پاسخ

  

4برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
22 بار نفر اول
124 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه قربانی

فاطمه قربانی

نفر 2 با 0:0:21
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:21
69 بار نفر اول
238 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 6 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 7 با 0:0:22
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 8 با 0:0:25
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:1:0
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه