سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 639


راهنما
دعوت دوستان

سوال 639 | ۰۴ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


 اگر باشد، مقدارِ عبارتِ کدام است؟

پاسخ

  

4برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه قربانی

فاطمه قربانی

نفر 2 با 0:0:21
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:21
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 6 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 7 با 0:0:22
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 8 با 0:0:25
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه