سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 640


راهنما
دعوت دوستان

سوال 640 | ۰۵ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


مساحت مربعی 144 سانتی‌متر مربع است و طول ضلع آنمی‌باشد. مقدارx کدام گزینه است؟

پاسخ

  

2

 طول ضلع مربع 12سانتی متر می باشد، بنابراین مجذور x مساوی با 4 می شود.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
22 بار نفر اول
124 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
69 بار نفر اول
238 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 6 با 0:0:21
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:21
9 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 8 با 0:0:21
50 بار نفر اول
173 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 9 با 0:0:30
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 10 با 0:0:44
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفاطمه قربانی

فاطمه قربانی

نفر 11 با 0:0:53
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 12 با 0:1:0
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه