سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 642


راهنما
دعوت دوستان

سوال 642 | ۰۷ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


 در جای خالی چه عددی قرار گیرد، تساوی درست می‌شود؟

پاسخ

  

0

     
                                                                                                                                                                       

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 3 با 0:0:21
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 5 با 0:0:21
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 6 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 7 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:22
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 9 با 0:0:23
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:0:24
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 11 با 0:0:29
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 12 با 0:0:41
21 بار نفر اول
166 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 13 با 0:0:43
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 14 با 0:0:47
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه قربانی

فاطمه قربانی

نفر 15 با 0:0:51
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 16 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

این کمترین زمان به چه معنیه میشه بگین

تیم پشتیبانی پرگاس

کمترین زمان پاسخ دادن در بین شرکت کننده‌ها.

ارسال دیدگاه