سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 640


راهنما
دعوت دوستان

سوال 640 | ۰۵ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

5
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:27
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 2 با 0:0:40
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 3 با 0:0:41
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:43
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 5 با 0:0:46
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:46
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 7 با 0:0:46
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 8 با 0:0:46
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 9 با 0:0:52
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه