سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 661


راهنما
دعوت دوستان

سوال 661 | ۲۶ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


  متمم زاویه‌ای، نصف همان زاویه است. این زاویه چند درجه است؟
 

پاسخ

  

60

 
                                                                                                                                   
 

برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 1 با 0:0:21
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:22
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:0:42
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:0:45
21 بار نفر اول
166 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 9 با 0:0:50
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه