سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 661


راهنما
دعوت دوستان

سوال 661 | ۲۶ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در بازۀ  نمودار تابع با ضابطۀ  بالاتر از خط معادلۀ  قرار نمی‌گیرد. کمترین مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

3

با توجه به شکل باید مختصات محل تلاقی دو خط را پیدا کنیم.

برای پیدا کردن محل تلاقی باید دستگاه دو معادله و دو مجهول تشکیل بدهیم. 

برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:43
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:46
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 4 با 0:0:46
10 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 6 با 0:0:50
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 7 با 0:0:52
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 8 با 0:0:53
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 9 با 0:0:54
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه