سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 666


راهنما
دعوت دوستان

سوال 666 | ۰۱ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


44 – تعداد اعداد هفت رقمی متشکل از جایگشت ارقام عدد 2325655 کدام است؟               
 

پاسخ

  

420

 در این مسأله هفت رقم داریم که عدد 2 ، دو بار تکرار شده و عدد 5 نیز سه بار تکرار شده است. بنابراین:


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:27
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:30
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:47
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 8 با 0:0:48
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 9 با 0:0:49
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه