سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 665


راهنما
دعوت دوستان

سوال 665 | ۳۰ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:1:0

میانگین زمان پاسخ دهی


در تصویر روبه رو، یک ترازو را می‌بینید که در حالت تعادل است. اگر وزن کل اجسامی‌که به‌این ترازو آویزان شده‌اند 112 گرم باشد، وزن ستاره چند گرم می‌شود؟   

پاسخ

  

7

 با توجه به این که ترازو در حالت تعادل است و با دقت در شکل، متوجه می‌شویم که در هر مرحله، باید وزن اجسام را به طور مساوی بین دو قسمت ترازو تقسیم کنیم. پس:


برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:22
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:28
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:0:41
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:56
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 7 با 0:1:26
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 8 با 0:1:26
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 9 با 0:1:37
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 10 با 0:1:42
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:2:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه