سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 670


راهنما
دعوت دوستان

سوال 670 | ۰۵ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:58

میانگین زمان پاسخ دهی


یک آگهی به صورت زیر روی دیوار یک مغازه لوازم ورزشی چسبانده شده است. قیمت یک توپ چند دلار است؟     

پاسخ

  

60

   اگر توپ را با    و راکت را با    نشان دهیم، داریم:    

                                                                                

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:26
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:38
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:0:49
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 8 با 0:0:57
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهالهه سلطانی

الهه سلطانی

نفر 9 با 0:0:57
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهعارفه سلطانی

عارفه سلطانی

نفر 10 با 0:0:57
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:1:6
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 12 با 0:1:12
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 13 با 0:1:18
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 14 با 0:1:18
12 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسارا آهوئی

سارا آهوئی

نفر 15 با 0:1:22
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:0
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 16 با 0:1:42
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 17 با 0:1:43
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 18 با 0:1:47
9 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 19 با 0:2:0
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه