سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 676


راهنما
دعوت دوستان

سوال 676 | ۱۱ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


  چند کیلو قهوه کیلویی 450 ریال، با 3 کیلو قهوه کیلویی 400 ریال، مخلوطی به قیمت هر کیلـو 420 ریــال می‌شود؟
 

پاسخ

  

2


 

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:28
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:35
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس زراعت دوست كوهی

نرگس زراعت دوست كوهی

نفر 5 با 0:0:38
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 6 با 0:0:40
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعارفه سلطانی

عارفه سلطانی

نفر 7 با 0:0:41
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهالهه سلطانی

الهه سلطانی

نفر 8 با 0:0:43
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:0:44
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 10 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه