سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 679


راهنما
دعوت دوستان

سوال 679 | ۱۴ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


ساده شده ی عبارت زیر کدام است؟                                          
 

پاسخ

  

5

                               

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
127 بار نفر اول
359 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:21
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرنیا رضازاده همدانی

فرنیا رضازاده همدانی

نفر 6 با 0:0:27
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:0:27
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 8 با 0:0:27
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:28
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 10 با 0:0:33
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

نفر 11 با 0:0:33
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 12 با 0:0:36
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 13 با 0:0:40
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 14 با 0:0:40
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 15 با 0:0:45
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحنانه حاکمی نسب

حنانه حاکمی نسب

نفر 16 با 0:0:46
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهتینا فرهمندی پور

تینا فرهمندی پور

نفر 17 با 0:1:0
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 18 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه