سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 680


راهنما
دعوت دوستان

سوال 680 | ۱۵ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عبارت روبه رو کدام است؟                               
 

پاسخ

  

-5

 
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:21
10 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:23
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:31
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرنیا رضازاده همدانی

فرنیا رضازاده همدانی

نفر 7 با 0:0:46
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس زراعت دوست كوهی

نرگس زراعت دوست كوهی

نفر 8 با 0:0:48
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 9 با 0:0:49
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 10 با 0:0:53
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 11 با 0:1:0
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 12 با 0:1:0
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24

ارسال دیدگاه