سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 685


راهنما
دعوت دوستان

سوال 685 | ۲۰ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه های معادله ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

راه حل اول:
 
با فرض  داریم:
 
برای مقادیر x داریم:
 
مجموع چهار ریشه ی به دست آمده می شود:
 
راه حل دوم: ادعا می کنیم که اگر  ریشه ی معادله باشد،  نیز ریشه ی معادله است:
 
بنابراین ریشه های این معادله جفت جفت قرینه هستند و مجموع آن ها 0 می شود.
اگر در یک معادله، توان x ها اعدادی زوج باشند، مجموع جواب های آن معادله 0 می شود.

برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 2 با 0:0:47
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 5 با 0:0:51
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه