سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 125


راهنما
دعوت دوستان

سوال 125 | ۰۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع جملات اول و سوم یک تصاعد حسابی 8 و ضرب جملات دوم و چهارم 40 بوده است. قدر نسبت این دنباله را بیابید.
 

پاسخ

  

3

  

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:43
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 3 با 0:0:46
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:46
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 7 با 0:0:48
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 8 با 0:0:50
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه