سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 693


راهنما
دعوت دوستان

سوال 693 | ۲۸ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه ی  ، 5 عضو و مجموعه ی  ، 7 عضو دارد. مجموعه ی  چند عضو دارد؟ 
 

پاسخ

  

7


پس:                                    

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 2 با 0:0:46
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 6 با 0:0:51
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:51
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 8 با 0:0:53
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه